Boeing suma +12,72 punto, UNTX +5,49, IBM resta -4,82 y Chevron resta -4,69.

 
ba

utx

ibmcvx